Transport spedycja morska

Transport spedycja morska (transport morski), także w dziedzinie rozważań prawnych jak również teoretycznych, gdy i w codziennej praktyce spedycyjnej nierozerwalnie zespala się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które zwie się zarówno Międzynarodowymi Regułami Handlu, natomiast stosuje w wypadku usług typu transport kontenera lub kontener transport.

Transport spedycja morska INCOTERMS to zestawienie międzynarodowych uregulowań prawnych, formułujących warunki sprzedaży, których wykładnia może być globalnie przyjęte na całym świecie. Uregulowania te dzielą koszty oraz odpowiedzialność między nabywcę i sprzedawcę, a również określają rodzaje transportu.

Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, jakie zostały ogłoszone w 1936 roku oraz reguluje transport morski. Teraz obowiązuje wersja Incoterms 2010, jaka zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Uregulowania INCOTERMS a także ich cechy: wiążą przy obrocie dobrami materialnymi (także w zakresie transport kontenera) ich stosowanie może być fakultatywne obowiązują wyłącznie eksportera jak również importera – z ich wykorzystywania wyłączeni są spedytorzy a także firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają priorytet przed INCOTERMS.  ( transport spedycja morska )

Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem morskim produktów od sprzedawcy do nabywcy. Włącza to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych jak również importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu jak również ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan towarów w różnorodnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane stale w połączeniu spośród lokalizacją geograficzną jak również nie zajmują się przeniesieniem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” i kontener-transport.   transport spedycja morska

Incoterms 2000

Normy jak również prawa są polecane oraz publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 może być oryginalny tekst angielski, któren został zatwierdzony przez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.  ( transport spedycja morska )

Normy oraz prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla osobnych grup warunki, m.in. opłaty za transport a także ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (a tym samym zrealizowania dostawy, co jest bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności jak również koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi oraz importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie bywa zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, gdy zarówno nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten prezentuje najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) a także zaangażowanie ze strony sprzedawcy (dot. usług kontener transport). Dostarczenie zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia produktów do dyspozycji kupującego w określonym miejscu, bez zobligowania do kolejnych czynności ze strony sprzedającego.  ( transport spedycja morska )

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (zarówno: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku a także ubezpieczenia do momentu przekazania produktów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku poprzez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia bądź utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia artykułów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, jednakże bez załadunku towarów na statek. Od tego momentu wszystkie koszty i ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany zaledwie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera oraz wodnego – śródlądowego. ( transport spedycja morska )

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Gdy w wypadku FCA, aczkolwiek punktem przeniesienia kosztów a także ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego może być moment przekroczenia burty statku poprzez towar, sprzedający ponosi także koszty załadunku. Termin może być używany tylko w odniesieniu do transportu morskiego jak również wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający obejmuje umowę przewozu i ponosi jego koszty. Sprzedający bywa również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem jak również innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt oraz fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia artykułów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), jakie leżą po stronie kupującego; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez sprzedającego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie i fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający jest odpowiedzialny zarówno za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Należałoby zaznaczyć, iż Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tylko w podstawowym zakresie. Także CFR gdy oraz CIF mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego a także wodnego śródlądowego.  ( transport spedycja morska )

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim a także wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne a także ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający bywa zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, lecz przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W przypadku dostawy DAF, koszt oraz ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany bywa do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.  ( transport spedycja morska )

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) poprzez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty do owego momentu, ponosi również ryzyko uszkodzenia bądź utraty artykułów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt oraz ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego a także multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, gdy w przypadku DES, jednakżeładunek winien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty i ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego i multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują sprzedającego do dostarczenia produktów – kontener transport – we wymienione (dowolne) miejsce, też w kraju odbiorcy, włącznie z poniesieniem wszystkich kosztów a także ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych jak również odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Przesyłkęuznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszystkich środków transportu, niemniej jednak w przypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) winny zostać użyte terminy DES bądź DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność a także zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się jedynie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu a także jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, jednak jego rozładunek bywa w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES oraz DDU.

Powyższe dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>